Dominika Handzušová Samospráva

Dane nás neobídu ani v tomto roku: VEĽKÝ PREHĽAD mestských poplatkov, zliav a termínov

Dane a poplatky tvoria jeden zo základných príjmov mesta. Ich výšku si mesto určuje samo. Koľko podľa najnovšieho VZN-ka zaplatíme za nehnuteľnosť, či psa a kto má nárok na zníženie dane alebo úľavu?

Ilustračný obrázok k článku Dane nás neobídu ani v tomto roku: VEĽKÝ PREHĽAD mestských poplatkov, zliav a termínov
Zdroj: TASR

Podmienky určovania a vyberania miestnych daní na území mesta Trnava ošetruje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o miestnych daniach. VZN o daniach, určujúce ich výber v roku 2015, odklepli ešte poslanci starého zastupiteľstva na svojom poslednom zasadnutí v novembri minulého roka.

V podávaní priznania na miestne dane v roku 2015 nenastanú žiadne zmeny v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Miestne dane sa priznávajú na spoločnom tlačive pre daň z nehnuteľnosti, daň z pozemkov, daň zo stavieb slúžiacich na jeden účel a na viaceré účely, daň z bytov, za psa, predajné automaty a daň za nevýherné hracie automaty.

Daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov

Za čo Ročná sadzba v percentách
za pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty 0,54
za záhrady 0,70
za zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 0,70
za lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 0,54
za stavebné pozemky 1,00

Daň zo stavieb

Za čo Ročná sadzba za každý aj začatý m2 v eurách
za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu 0,35
za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 0,25
za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 0,64
za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 1,03
za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 3,50
za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 3,50
za ostatné stavby 2,00

Daň z bytov

Za čo Ročná sadzba za každý aj začatý m2 v eurách
byt 0,35
nebytový priestor určený na garážovanie 0,35
nebytový priestor 2,00

Od dane z nehnuteľností sú oslobodené:

 • pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
 • pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
 • pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie a ktoré sú funkčne spojené so stavbami slúžiacimi na účely sociálnej pomoci,
 • stavby alebo ich časti užívané na účely sociálnej pomoci,
 • stavby na bývanie a byty vo vlastníctve fyzických osôb starích ako 62 rokov, občania v hmotnej núdzi, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie, vo výške 50 % daňovej povinnosti,
 • garáže a nebytové priestory slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 62 rokov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu, vo výške 50 % daňovej povinnosti,
 • stavby na bývanie a bytov, ktorých vlastníkmi sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím, vo výške 75 % daňovej povinnosti,
 • garáže a nebytové priestory slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu, vo výške 75 % daňovej povinnosti,
 • stavby a ich časti slúžiace školám a školským zariadeniam, vo výške 98 % daňovej povinnosti
 • stavby a ich časti slúžiace ako múzeá, galérie, knižnice, divadlá, výstavné siene a osvetové zariadenia, vo výške 98 % daňovej povinnosti
 • stavby a ich časti slúžiace zdravotníctvu, hasičskému a záchrannému zboru, vo výške 98 % daňovej povinnosti
 • stavby v území Mestskej pamiatkovej rezervácie s ochranným pásmom v zmysle Územného plánu centrálnej mestskej zóny, vo výške 50 % daňovej povinnosti.

Daň za psa

Za čo Ročná sadzba v eurách
psa chovaného v bytových domoch na území mesta 33,19
pre vlastníka psa alebo držiteľa psa v bytových domoch, ktorých jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok 6,63
psa chovaného v rodinných domoch 9,95
pre vlastníka psa alebo držiteľa psa v rodinných domoch, ktorých jediným zdrojom príjmu je invalidný, starobný alebo vdovský dôchodok 6,63
psa chovaného v podnikateľských objektoch 49,79

Od dane za psa je oslobodený:

 • pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • pes, ktorého vlastní dôchodca s preukázanými príjmami na hranici životného minima,
 • pes, ktorý má zloženú záchranársku skúšku,
 • pes adoptovaný z útulku, ktorý je na území mesta Trnava. Toto oslobodenie sa vzťahuje na dvanásť mesiacov platenia dane, odo dňa adoptovania psa v zmysle adopčnej zmluvy.

Termíny

 • Priznanie k dani z nehnuteľností a dani za psa je daňovník povinný podať správcovi dane do 30. januára 2015.
 • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
 • Noví majitelia psov, ktorým vznikla nová daňová povinnosť do 31. 12. 2014 (priznanie sa podáva, ak je pes starší ako 6 mesiacov – vtedy vzniká daňová povinnosť), sú povinní podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM