Erik Bojničan Samospráva

Dôležité zasadnutie zastupiteľstva: Pozrite bod po bode, o čom všetkom sa bude rokovať

Mestský parlament čaká dôležité zasadanie. To sa uskutoční na netradičnom mieste. Pozrite si bod po bode, o čom budú poslanci rokovať.

Ilustračný obrázok k článku Dôležité zasadnutie zastupiteľstva: Pozrite bod po bode, o čom všetkom sa bude rokovať
Foto: Erik Bojničan / Zdroj: Dnes24.sk

Primátor mesta Miroslav Kollár zvolal mestské zastupiteľstvo v Hlohovci na štvrtok 10. decembra o 14:00. To prebehne v priestoroch Empírového divadla. Týmto témam sa budú michalovskí poslanci venovať.

Program:

 • 1. Otvorenie
 • 2. Schválenie programu rokovania, voľba komisií
 • 3. Aktuálna informácia o meste
 • 4. Majetkovoprávne záležitosti – predaj, nájom, zriadenie vecného bremena
 • 5. Návrh Dodatku č. 8 k VZN mesta Hlohovec č. 131/2012 o podmienkach a spôsobe financovania ZŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec v znení dodatkov č. 1 – 7
 • 6. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2015, návrh na rozpočtové opatrenie
 • 7. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 149/2015 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
 • 8. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 151/2015 o dani za ubytovanie a dani za jadrové zariadenie
 • 9. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 150/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 10. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 148/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na území mesta Hlohovec
 • 11. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 152/2015, ktorým sa určujú podrobnosti financovania ZUŠ, MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Hlohovec
 • 12. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 153/2015, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
 • 13. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 146/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 133/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľov kuchýň a elektroodpadov z domácností (Dodatok č. 1)
 • 14. Návrh VZN mesta Hlohovec č. 147/2015, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Hlohovec počas volebnej kampane pre voľby do NR SR, do EP, do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí
 • 15. Návrh zrušenia Zásad poskytovania finančnej podpory pre narodené dieťa
 • 16. Program rozvoja mesta Hlohovec na roky 2016 – 2023
 • 17. Návrh programového rozpočtu mesta Hlohovec na rok 2016 – 2018
 • 18. Územný plán mesta Hlohovec – ZaD 2014/2015 a VZN mesta Hlohovec č. 154 (Dodatok č. 6), ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Hlohovec č. 113/2010 o Územnom pláne mesta Hlohovec v znení dodatku č. 1 – 5
 • 19. Územný plán mesta Hlohovec – koncept riešenia územného plánu mesta Hlohovec – žiadosť o poskytnutie dotácie
 • 20. Návrh Štatútu komisií Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec
 • 21. Návrh poradovníka na pridelenie garsónky, 1-izbového a 2-izbového bytu platného na rok 2016
 • 22. Správa o vykonaných kontrolách
 • 23. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016
 • 24. Návrh termínov rokovaní komisií, MsR a MsZ na rok 2016
 • 25. Interpelácie
 • 26. Rôzne
 • 27. Záver

O 17.00 h. bude rokovanie MsZ prerušené pre možnosť vystúpenia občanov.

Môže vás zaujímať:

V Hlohovci môže vzniknúť až 60 štartovacích bytov: Slobodáreň na Železničnej čaká prestavba, má to ešte háčik

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM