Ing. Peter Mati Rôzne

Ing. Peter Mati : Stanovisko SOĽ k nútenému ukončeniu verejného zhromaždenia v Trnave

Strana občianskej ľavice (SOĽ) a ani jej predseda Štefan Sládeček nemajú záujem nechať sa vtiahnuť do sporných mediálnych polemík o údajných príčinách núteného ukončenia ohláseného verejného zhromaždenia s občanmi mesta Trnava.

Preto k celej záležitosti vydávajú nasledovné stanovisko, ktorého časti už boli súčasťou tlačovej správy pre SITA a TASR.

  1. SOĽ poslala emailom dňa 6.5. 2014 na prednostu MSÚ Trnava oznámenie o organizácií verejného zhromaždenia, spojeného aj s možnosťou podpísať petíciu za vyhlásenie referenda o dokončení odluky cirkví od štátu na Slovensku. Súčasťou tohto oznámenia bola zároveň aj žiadosť o skrátenie vybavenia oznámenia Poznámka: Iba pripomíname, že obdobnú žiadosť poslala SOĽ aj na ďalších viac než 10 miest, ktoré síce rôznou formou (bezodplatne, odplatne, požiadavka na špeciálny formulár, …), ale predsa len vydali súhlas s uskutočnením verejného zhromaždenia.
  2. MSÚ Trnava vydal pre SOĽ pod č. 96/2014 (viď tento scan toho stanoviska) súhlas s konaním verejného zhromaždenia aj so zbieraním podpisov ako akcie – kultúrneho podujatia podľa zákona NR SR č. 96/1991 o verejných kultúrnych podujatiach, ktorou je podujatie vzaté na vedomie, ale podľa obsahu sprievodného emailu je ešte potrebný súhlas/vyjadrenie odboru dopravy MSÚ Trnava.

2.1. Následne sa v období od cca 9:00 hod. (teda pred začatím verejného zhromaždenia) uskutočnilo viacero telefonátov medzi členmi vedenia SOĽ a zástupcom odboru dopravy MSÚ Trnava, ktorý mal záujem riešiť situáciu kompromisom, nakoľko aj sám konštatoval, že nie je celkom jasné uplatňovanie podmienok podľa Cestného zákona pre konanie obdobných podujatí a použitie miestnych komunikácií.

2.2. Po cca štvrtom telefonáte, v ktorom zaznelo okrem iného aj to, že by sme sa mali dohodnúť s KDH, ktoré tam má tiež naplánované verejné zhromaždenie v Trnave na Trojičnom námestí, som zástupcu odboru dopravy požiadal o to, aby nám poslal zmenu písomného stanoviska, ktoré máme od MSÚ Trnava, kde bude taktiež uvedené aj to, čo máme urobiť pre pokračovanie nášho verejného zhromaždenia. Toto svoje telefonické stanovisko poslala SOĽ viacerým zástupcom MSÚ Trnava taktiež mailom. 3. Zástupca MSÚ Trnava Mgr. Žitňanský poslal na email SOĽ o 14:38 nasledovnú informáciu/sta­novisko:

Dobrý deň, v zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve je zvolávateľ povinný zhromaždenie písomne oznámiť obci tak, aby obec oznámenie dostala aspoň 5 dní vopred. Vaša žiadosť bola zaregistrovaná na podateľni Mestského úradu v Trnave až v pondelok 5.5.2014 (t. j. 2 dni pred konaním akcie). V zmysle § 10 ods. 2 písm. b) uvedeného zákona Vás zároveň upozorňujem na skutočnosť, že obec zhromaždenie zakáže aj vtedy, ak na rovnakom mieste a v rovnaký čas sa má podľa skôr doručeného oznámenia konať zhromaždenie a medzi zvolávateľmi nedošlo k dohode o úprave času jeho konania. Na Trojičnom námestí v súčasnosti prebieha podujatie „Silná rodina“, pričom nedošlo k dohode medzi oznamovateľmi jednotlivých akcií. Z uvedených dôvodov mesto zaujalo nesúhlasné stanovisko ku konaniu Vašej akcie. S pozdravom M. Žitňanský

3.1. K uvedenému emailu zaujala SOĽ svoj postoj smerom ku MSÚ Trnava, ktorý zároveň taktiež predstavoval pokyn pre organizátorov verejného zhromaždenia SOĽ, aby toto zhromaždenie a aj zbieranie podpisov pod petíciu ukončili. 4. Následne operatívne bolo TASR a SITA poskytnuté tlačové vyhlásenie SOĽ, ktoré je uvedené aj na FB SOĽ a aj na FB Odluky cirkví od štátu. Okrem odoslania predmetného tlačového vyhlásenia sa neuskutočnila žiadna komunikácia predsedu SOĽ Štefana Sládečka s nikým zo SITA. Preto vyjadrenia z článkov v regionálnom internetovom SME vydaní považujeme za mediálne upravené bez zodpovednosti SOĽ alebo predsedu SOĽ Štefana Sládečka za obsah dotknutých článkov a aj za to, ako boli prevzaté a interpretované stanoviská SOĽ z obsahu oficiálneho tlačového vyhlásenia SOĽ k udalostiam vo vzťahu ku verejnému zhromaždeniu na Trojičnom námestí v Trnave dňa 7.5. 2014.

5. Záverečné konštatovanie Strany občianskej ľavice. 5.1. Strana občianskej ľavice bude pozorne sledovať a aj vyhodnocovať všetky snahy o znižovanie významu občianskej aktivity za petíciu pre dokončenie procesu odluky cirkví od štátu. SOĽ sa však bude vyjadrovať iba k formálnym a/alebo k obsahovým nedostatkom z oficiálnych komentárov, nakoľko podporu k petícii vyjadrila strana jednak súhlasom s účasťou svojich predstaviteľov v petičnom výbore predmetnej petície, ale podporí ju aj svojou účasťou za pripravovaným okrúhlym stolom. Za jasnú podporu petícii je samozrejme možné považovať aj poskytnutie možnosti zbierať podpisy v rámci svojich organizovaných verejných zhromaždení. 5.2. Strana občianskej ľavice dáva do pozornosti primátorovi mesta Trnava skutočnosť, že dňa 5.5. 2014 bola na MSÚ Trnava doručené dňa 5.5. 2014 oznámenie o konaní verejného zhromaždenia spoločne so žiadosťou o vybavenie tohto oznámenia v skrátenej lehote, čo pripúšťa príslušný zákon. Teda ak zákon pripúšťa vybavenie oznámenia aj v prípade kratšej doby, ako je lehota stanovená zákonom, tak nemôže byť ani len použitý označenie toho, že bolo oznámenie podané podľa zákona neskoro. 5.3. Je preukázané, že aj keď podľa iného zaradenia typu oznamovaného verejného zhromaždenia na kultúrne podujatie, tak stretnutie SOĽ s občanmi bolo zo strany MSÚ Trnava podmienečne odsúhlasené a v priebehu konzultácie o splnení predmetnej podmieňovacej podmienky prišlo oznámenie o nepovolení verejného zhromaždenia SOĽ z dôvodu, že nedošlo ku dohode s KDH. 5.4. Napriek tomu, že zložky prokuratúry považuje predseda SOĽ Štefan Sládeček na základe vlastných skúseností za jedny z najlepšie pracujúcich v tomto štáte, tak avizované podanie na Generálnu prokuratúru bude riešené iba v rovine oznámenia, resp. predloženia kópie tohto stanoviska k udalostiam v Trnave. Dôvodom je v prvom rade to, že v zmysle zákona o prokuratúre nie je pravdepodobné očakávať doriešenie podnetu v čase do termínu konania volieb do EP. Samozrejme je taktiež dôvodom aj to, že ani SOĽ a ani jej členovia nedostávajú peniaze ani na svoje živobytie a ani na činnosť strany len preto, že sú, ale musia so svojim časom nakladať ekonomicky a efektívne. Je na posúdení Generálnej prokuratúry, či bude situáciu s núteným ukončením verejného zhromaždenia SOĽ v Trnave posudzovať tak, že už na základe tohto oznámenia bude v súlade so svojimi kompetenciami upovedomovať orgány samosprávy o správnosti ich postupu v prípade konania akýchkoľvek verejných zhromaždení. Určite by bolo žiaduce, aby bol čo najviac aspoň približne rovnaký výklad, resp. interpretácia zákonov, ktoré sa môžu dotýkať organizovania verejných zhromaždení a/alebo iných uplatnení ústavných práv občanov.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM