Klaudia Goncalves Hádzaná Správy Samospráva

Poslanec poukázal na údajné nekalé financovanie klubu Sporta Hlohovec: Primátor reaguje vyjadrením

Poslanec Mestského zastupiteľstva Oliver Pestún predložil na ostatnom zasadnutí MsZ vlastné zistenia o údajných pochybeniach pri čerpaní dotácií z rozpočtu mesta v oblasti športu. Prečítajte si aj kompletné vyjadrenie primátora mesta Hlohovec.

Ilustračný obrázok k článku Poslanec poukázal na údajné nekalé financovanie klubu Sporta Hlohovec: Primátor reaguje vyjadrením
Zdroj: Dnes24.sk

Na zasadnutí MsZ, dňa 28. júna 2018, vystúpil poslanec Pestún s podozreniami na údajné nekalé čerpanie dotácií pre hádzanársky klub HC Sporta Hlohovec. Podľa jeho slov majú údajne stopy viesť až k najvyšším predstaviteľom mes­ta.

SPORTA Hlohovec, s.r.o. čerpala z rozpočtu mesta Hlohovec dotácie na energie a športovú činnosť.

Oliver Pestún vo svojom vystúpení na MsZ uviedol nasledovné:

"Za 4 roky odišlo z rozpočtu mesta subjektom , ktoré deklarujú športovú činnosť v oblasti hádzaná suma 489 320 €. Subjekty, ktoré žiadali a dostali dotáciu na športovú činnosť a energie v oblasti hádzaná na roky 2015 – 2018 sú SPORTA Hlohovec, s.r.o. (konateľ Marián Bobák, Patrik Voltmann do 12.12.2017), Sportacademy Hlohovec o.z. (predseda Patrik Voltmann).

Vyžiadal som si vyúčtovanie dotácií za roky 2015 až 2017 a uvádzam nasledovné závažné zistenia:

1. Žiadosť o dofinancovanie športovej činnosti HC SPORTA Hlohovec adresovaná Miroslavovi Kollárovi, primátorovi mesta Hlohovec zo dňa 11.9.2015 vo výške 30 000€ nespĺňala náležitosti vtedy platného VZN č. 126/2012 , aj napriek tomu bola predložená MsZ dňa 17.9.2015 na schválenie. Žiadosť bola podpísaná poslancom MsZ a prezidentom HC SPORTA Hlohovec Patrikom Voltmannom. Dotácia bola schválená.

2. Ani jeden účtovný doklad, ktorý bol predložený SPORTAcademy pri vyúčtovaní dotácií za rok 2015 nebol vystavený v jej mene a navyše ani nie je možné posúdiť z niektorých dokladov o aké služby sa jedná.

3. Dotácie na energie v roku 2015 boli schválené pre SPORTAcademy v sume 21500€, mesto Hlohovec však poslalo dotáciu na účet patriaci SPORTA Hlohovec.

4. Vyúčtovať dotácie na energie za rok 2015 mala SPORTAcademy Hlohovec, tá predložila pri vyúčtovaní účtovné doklady SPORTA Hlohovec, pričom športovú halu má v prenájme Maynet s.r.o. Miesto odberu, množstvo odobratej energie, číslo meracieho zariadenia, všetko čo obsahuje štandardná faktúra na uvedenej faktúre chýba, čiže nie je možné zistiť základné informácie za čo a komu bolo účtované.

5. SPORTAacademy riadne nevydokladovala čerpanie dotácií z rozpočtu mesta Hlohovec za rok 2015 , čím nesplnila jednu z podmienok, ktorá je potrebná na získanie dotácie z rozpočtu mesta pre ďalší rok. V roku 2016 odišlo z účtu mesta Hlohovec vo forme dotácií pre SPORTAcademy 126 500 €.

6. Hlavný kontrolór Ján Brezovský , ktorý čerpanie dotácií za rok 2015 kontroloval vo svojej správe zo dňa 22.12.2016 kon­štatuje, že v kontrolovanom subjekte nebolo zistené závažné porušenie všeobecne záväzných predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. Dotácie určené pre športovú činnosť boli využité za rok 2015 na iné, ako deklarované účely – teda pre deti a mládež a na športovú činnosť.

7. Maynet s.r.o., dlžník mesta za nájom športovej haly za rok 2015 vo výške 4933€ končí v roku 2016 v daňovom raji, zmluvným nástupcom je spoločnosť Sporta Arena, ktorá prevzala na seba všetky záväzky vrátane dlhu. Jednou z podmienok čerpania dotácií z rozpočtu mesta je , že subjekt nemôže byť dlžníkom mesta. Vo vyúčtovacích faktúrach SPORTAcademy za rok 2016, ktorými sa preukazuje spôsob použitia dotácií sú faktúry vystavené Sporta Arena vo výške 49 677,57 €, takto sa dlžník mesta dostal k desiatkam tisíc € z rozpočtu mesta. Konateľom Sporta Arena je Marián Bobák, predsedom OZ Sportacademy je Patrik Voltmann a predsedom športovej komisie je Miroslav Bobák.

8. Podobným spôsobom sa k peniazom z dotácií z rozpočtu mesta Hlohovec dostala Sporta Arena, dlžník mesta v roku 2017, kedy vo vyúčtovaní dotácie subjektu Sporta Hlohovec sú faktúry Sporta Arena vo výške 33 125.22 €. Konateľom jednej aj druhej spoločnosti je Marián Bobák, čiže Marián Bobák faktúruje Mariánovi Bobákovi. Konateľom Sporta Hlohovec je v tomto období roku 2017 aj Patrik Voltmann.

9. Sporta Arena je druhým najväčším dlžníkom v roku 2017 spoločnosti VATS Hlohovec kde je 100% vlastník mesto a neplní si riadne záväzky aj napriek úkonom súvisiacich s vymáhaním pohľadávok (15.3.2017 posledný pokus o zmier zaslaný konateľom Tomášom Borovským), pričom vo vyúčtovacích faktúrach Sporta Hlohovec za dotácie za rok 2017 sa nachádzajú faktúry Sporta Arena za spotrebu vody v celkovej výške 6 330,87€ a samotná Sporta Arena neuhradila VTS Hlohovec ani euro.

10. Vyúčtovanie energií za celé obdobie 2015 až 2017 je neprehľadné, faktúry nespĺňajú náležitosti (miesto odberu, merač, stav pred , stav po, množstvo odobratej energie/ vody) atď. Zákon 251/2012 o energetike hovorí jasne kto môže podnikať v tejto oblasti, čiže aj faktúrovať. Spoločnosť Sporta Arena nemá oprávnenie v tejto oblasti podnikať a aj napriek tomu v roku 2017 faktúrovala Sporte Hlohovec za elektrinu, plyn a vodu v celkovej sume 33 125,22€. Zákon 251/2012 o energetike presne stanovuje kto a akým spôsobom môže energie refakturovať, Refakturácia Sporta Arena smerom k Sporte Hlohovec porušuje ustanovenia uvedeného zákona.

11. Použitie dotácií v roku 2016 obr. 12, kedy aj na energie aj na športovú činnosť ich získala SPORTAcademy o.z. kde predsedom je Patrik Voltmann. Dodácie boli získané neoprávnene, použitie je v rozpore s účelom poskytnutia a vyúčtovanie je netransparentné.

12. V roku 2017 požiadala pre zmenu o dotácie SPORTA Hlohovec, ktorá ich v roku 2015 získala neúplnou žiadosťou, čiže neoprávnene. Tu treba povedať, že mohol zasiahnuť hlavný kontrolór mesta Hlohovec Ján Brezovský, ktorý musel uvedené zistiť pri kontrole v decembri 2016. Bolo jeho povinnosťou informovať MsZ o nesplnených podmienkach, tým by zastavil schválenie dotácií vo výške 133 000€. Dotácie boli MsZ schválené. Použitie dotácií je v rozpore s VZN 171/2016 , vyúčtovanie je netransparentné.

13. Roky 2015 až 2017 kontrolovali aj zamestnanci mesta, ktorí svojím podpisom potvrdili , že je všetko v poriadku a tak aj v roku 2018 schválilo MsZ dotáciu pre SPORTU Hlohovec vo výške 142 320€.”

„Nemám záujem byť súčasťou predvolebnej kampane Olivera Pestúna a k nezmyselným obvineniam, ktoré uviedol sa vyjadrím neskôr v pravý čas,“ povedal nám telefonicky Marián Bobák. O vyjadrenie sme požiadali aj Patrika Voltmanna, ten podľa jeho slov aktuálne čerpá dovolenku a vyjadrenie nám zatiaľ neposkytol. Po jeho doručení ho doplníme.

Primátor mesta Hlohovec Miroslav Kollár sa k obvineniam priamo na zastupiteľstve vyjadril len stručne. Požiadali sme ho preto o podrobnejšie stanovisko, ktoré uvádzame v plnom znení bez redakčných zásahov:

“Pokiaľ ide o snahy pána poslanca Pestúna prepojiť ma so spôsobom podnikania pána Bobáka, môžem uviesť len to, čo som už povedal v mojej odpovedi na tento prípad hneď po jeho zverejnení. Pán Bobák je dospelý človek a plne zodpovedá za to, akým spôsobom podniká. Pokiaľ príslušné štátne orgány rozhodnú, že toto podnikanie nebolo v súlade so zákonom, musí niesť následky, čo aj nesie a ja budem len rád, keď budú štátne orgány takto promptne a dôsledne rozhodovať vo všetkých podobných prípadoch.

Ja nemám podnikateľské aktivity s pánom Bobákom, pán Bobák neposkytol žiadne financie na moju volebnú kampaň a pokiaľ ide o náznaky „oligarchických“ prepojení, najlepšou odpoveďou je fakt, že z cca 25 miliónov eur, ktoré mesto Hlohovec za štyri roky môjho primátorovania minulo na rôzne investičné akcie a na opravy a údržbu mestského majetku (vrátane opráv ciest, starostlivosti o zeleň, verejné osvetlenie atď.) nešlo ani jedno euro do žiadnej z firiem pána Bobáka.

Pána Bobáka som prvýkrát videl v roku 2010, keď som viedol primátorskú kampaň pána Pestúna (aby nedošlo k nedorozumeniu – celú kampaň som spolu s mojimi priateľmi a deťmi pre pána poslanca Pestúna odrobil zadarmo), osobne sa s ním poznám od roku 2014. Vnímam ho predovšetkým ako človeka, ktorý za desať rokov pôsobenia v hlohovskej hádzanej investoval cca milión eur do rekonštrukcie mestskej športovej haly, čím zhodnotil mestský majetok a ďalšie milióny eur zabezpečil na chod hádzanárskeho klubu z iných ako mestských peňazí.

Pokiaľ ide o dotácie pre hádzanársky klub, nejde o dotácie pre pána Bobáka, ale na činnosť hádzanárskeho klubu. O pridelení dotácií na šport, kultúru či sociálne veci rozhodujú trojstupňovo tri kolektívne orgány svojím väčšinovým hlasovaním – navrhuje ich príslušná komisia, v ktorej sú okrem poslancov aj zástupcovia odbornej verejnosti, odporúča mestská rada a schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

K termínu zverejnenia výsledkov opakovanej kontroly čerpania dotácií hádzanárskym klubom: ako som už uviedol v spomínanom videu – napriek tomu, že firma Maynet nebola nikdy prijímateľom dotácií na činnosť hádzanárskeho klubu a vyúčtovanie dotácie za rok 2015 prešlo aj kontrolou hlavného kontrolóra mesta, nariadil som v máji okamžitú opätovnú kontrolu vyúčtovania tejto dotácie v našich interných kapacitách na úrade. Vzhľadom na to, že kolegyne z Mestského úradu identifikovali niektoré otázne položky a keďže nemám legislatívnu možnosť kontrolovať kontrolu vykonanú hlavným kontrolórom, požiadal som ho, aby kontrolu vykonal ešte raz aj s nahliadnutím do účtovnej dokumentácie hádzanárskeho oddielu a zároveň som ho požiadal aj o prekontrolovanie vyúčtovania dotácií za roky 2016 a 2017. Vzhľadom na rozsah kontroly aj na iné úlohy, ktoré mu vyplývajú zo schváleného plánu kontrol, predloží výsledok kontroly na septembrovom zastupiteľstve. Očakávam jeho jasnú odpoveď na otázky, či boli poskytnuté dotácie použité na schválený účel a či boli správne vyúčtované (podľa jeho prvej kontroly to tak bolo). V prípade, ak sa na základe opätovnej kontroly objavia nové skutočnosti, budeme postupovať v zmysle platnej legislatívy.

Vážim si energiu, ktorú pán poslanec investuje do kontroly nakladania s verejnými zdrojmi. Trošku ma len mrzí, že je v tomto selektívny, užitočné by bolo, keby bol napríklad rovnako intenzívne kontroloval čerpanie dotácie pre hádzanárov v roku 2008, keď ešte klub viedla partia blízka k strane Smer-SD, ktorá na svojej kandidátke uviedla pána poslanca v roku 2006 do komunálnej politiky. Vtedy získali od mesta cca 105 000 eur – v čase, keď mal klub v starej nezrekonštruovanej hale jedno dospelé a jedno mládežnícke družstvo (v súčasnosti ich má spolu prihlásených do súťaží jedenásť, pričom dotácia v roku 2015, ktorý kontroloval pán poslanec, bola 76 500 eur) a vyúčtovala ju takými kreatívnymi dokladmi ako napríklad nákup sporáka či cyklistických potrieb.

Napriek tomu, že si myslím, že pán poslanec svojím selektívnym narábaním s faktami, kriminalizáciou a obviňovaním z mafiánskych spôsobov už dávno prekročil hranicu férovej politickej súťaže a zasahuje do mojich osobnostných práv, neplánujem ho v tejto chvíli zvýznamňovať tým, že by som naňho podával trestné oznámenie. Naopak, teším sa, že sa na jeseň stretneme v súboji o priazeň hlohovských voličov vo férovej súťaži riešení pre kvalitnejší život obyvateľov nášho mesta, vrátane odpočtu výsledkov jeho dvanásťročnej a mojej štvorročnej práce v komunálnej politike.”

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM