Zuzana Jakubičková Samospráva

V meste prebehne zber odpadu: Kedy a kde nájdete veľkokapacitné kontajnery?

Mesto Hlohovec každý rok zabezpečuje zber objemných a drobných stavebných odpadov a zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad). Prinášame vám termíny a miesta pristavenia veľkokapacitných kontajnerov.

Ilustračný obrázok k článku V meste prebehne zber odpadu: Kedy a kde nájdete veľkokapacitné kontajnery?
Zdroj: Webnoviny.sk

Objemný a drobný stavebný odpad

1) 07. 10. 2013 až 09. 10. 2013

Mesto Hlohovec
Sídlisko Nitrianska – pri kotolni 1 ks
Spodná časť spájajúca ulice Jarmočnú, Tehelnú, Rázusovu 1 ks
Rad majora Pavloviča –oproti č. 2 1 ks
Podzámska 17 1 ks
Michalská 5, 1 ks
Za poštou 10 1 ks
Rázusova ( park) 2 ks
Fándlyho 1 ks
Zábranie (parčík s križovatkou Vajanského ul.) 1 ks
Komenského – záhradné centrum 1 ks
Fraštacká pri č. 27 1 ks
Sídlisko Dolná Sihoť(vstup na sídlisko oproti tel. búdky v zelenom páse) 1 ks
R. Dilonga 14 (na sídlisku) 1 ks
Palackého 1 ks

Miestna časť Šulekovo:
Mlynská – pri poštovom novinovom stánku, (Terezov) 1 ks
Sereďská (Humná oproti cintorínu) 1 ks

2) 09. 10. 2013 až 12. 10. 2013

Mesto Hlohovec
Závalie medzi č.9 – 11 1 ks
Hollého 14 – 16 (na sídlisku Čínsky múr) 1 ks
M. Bela vo vnútobloku s Manckovičovou 1 ks
Vinohradská v križovatke s Tajovského 1 ks
Vodárenská 1 1 ks
Inovecká v križovatke s ul. Čsl. Armády 1 ks
Čsl. armády – pri križovatke s ul. 9 mája 1 ks
pri križovatke s Kamenohorskou ul. 1 ks
Jilemnického (pri obchode) 1 ks
Gagarinova – (križovatka Kamenohorská, Inovecká) 1 ks
Mierová (Lubonas, Mier) 1 ks
Svätopeterská (priestranstvo pred prevádzkou zmrzliny) 1 ks
Čulenova – Timravy (plocha pri križovatke) 1 ks
Šoltésovej – býv. Prefa 1 ks
Hviezdoslavova priestor pri železnici 1 ks
Pánska Niva 1 ks
Rovná v križovatke s Dukelskou ul.

Naplnené kontajnery budú odvážané v uvedených dňoch priebežne.
Do veľkokapacitných kontajnerov je zakázané umiestňovať vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N – nebezpečný odpad), ktorého zvoz je zabezpečovaný osobitne. Veľkorozmerný a veľkoobjemný odpad (napr. nábytok, sedačky, postele a pod.) je potrebné do kontajnerov naložiť v rozobratom resp. demontovanom sta­ve.

Zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad)

V 38. týždni od 16. 09. 2013 do 20. 09. 2013 môžu občania, bývajúci v rodinných domoch mesta Hlohovec, vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) vyložiť k smetnej nádobe na komunálny odpad súčasne s termínom vývozu podľa platného harmonogramu komunálneho odpadu na rok 2013. Zároveň upozorňujeme občanov z rodinných domov, aby pri vykladaní nebezpečného odpadu ho zabezpečili tak, aby nedochádzalo k úniku uvedených látok (uložiť do igelitových sáčkov, vriec, kartónových alebo plastových obalov).

V 39. týždni 24. 09. 2013 môžu občania bývajúci v rodinných domoch mesta Hlohovec, kde sa zber vykonáva 1 x za 2 týždne (nepárny : ul. Drevená, Družstevná, Hviezdoslavova, Jarmočná, Kalinčiakova, Krátka, Ľ. Zúbku, Palárikova, Rázusova, Tehelná, Továrenská, Vansovej, Hoštáky, Cisárka), vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) vyložiť k smetnej nádobe na komunálny odpad súčasne s termínom vývozu podľa platného harmonogramu komunálneho odpadu na rok 2013.

Samostatný zber vytriedených odpadov z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) v mestskej časti Šulekovo, vrátane Terezova, sa uskutoční v 39. týždni 25. 09. 2013 t.j. v stredu.

Vykladanie vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N- nebezpečný) mimo stanoveného termínu je zakázané a je možné ho odovzdať len v zbernom dvore na Priemyselnej ul. v Hlohovci, m. č. Šulekovo.

Pre bytové domy resp. sídliská bude pristavené zberové vozidlo na vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín v nasledovných lokalitách a dňoch:

16. 09. 2013 – pondelok od 15, 00 hod do 18, 00 hod. – sídlisko Nitrianska pri kotolni
17. 09. 2013 – utorok od 15, 00 hod do 18, 00 hod. – ul. Fraštacká parkovisko pri AMOSE- náhradné diely – autosúčiastky
18. 09. 2013 – streda od 15, 00 hod do 18, 00 hod. – v priestore vnútrobloku na parkovisku ul. Manckovičova
19. 09. 2013 – štvrtok od 15, 00 hod do 18, 00 hod. – križovatka Koperníkova, Vinohradská parkovisko
20. 09. 2013 – piatok od 15, 00 hod do 18, 00 hod. – Sihoť pri vstupe na sídlisko parkovisko vpravo

Občania z bytových domov resp. sídlisk sa pri odovzdávaní nebezpečného odpadu preukážu dokladom totožnosti. Zároveň upozorňujeme občanov, aby počas zberu nebezpečných odpadov nevykladali objemný odpad (t.j. skrine, sedačky, stoličky a pod…) tento sa uskutoční v mesiaci október.

K vytriedeným odpadom z domácností s obsahom škodlivín (odpad kategórie N nebezpečný) patrí: kyseliny, zásady, fotochemické látky, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, pesticídy, látky na ničenie húb, hmyzu, buriny, hlodavcov a pod., vyraď. zariadenia obsahujúce chlórfluróvané uhľovodíky (chladničky, klimatizácie, hasiace prístroje, mikrovlnné rúry, fény), oleje a tuky iné ako jedlé, farby, tlač. farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, čistiace prostriedky, cytotoxické a cytostatické liečivá, batérie a akumulátory olovené, niklovo-kadmiové obsahujúce ortuť, vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, drevo obsahujúce nebezpečné látky, odpady z vymetania komínov,

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM