Michal Kocmunda Rôzne

Volebný program SZ pre voľby do Európskeho parlamentu pre rok 2014.

Volebný program SZ

Strana zelených (SZ) ako súčasť Európskych zelených pri svojom programe vychádza a svoju činnosť koordinuje so stranami, ktoré sú začlenené do strany Európskych zelených. Hlavnou myšlienkou je predovšetkým trvalo udržateľný rozvoj krajiny vo všetkých smeroch. Ochrana životného prostredia priamo súvisí so všetkými činnosťami človeka v oblasti ekonomiky, výroby, stravovania, ale predovšetkým ochrany jeho zdravia.

Pokiaľ v mnohých krajinách Európskej únie sú základné atribúty životného prostredia bežné a samozrejmou súčasťou života ľudí a ich životného štandardu, na Slovensku to zatiaľ tak nie je.

Pokiaľ strany zelených v Nemecku, Rakúsku, Dánsku či Holandsku riešia nadstavbové problémy v oblasti zdravia obyvateľstva, jeho sociálne postavenie či rodovú rovnosť na Slovensku je potrebné riešiť ochranu základných zložiek životného prostredia.

Výstavba kanalizácii a vodovodných sietí, nelegálne skládky komunálneho odpadu, ochrana a využitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, nehospodárnosť až drancovanie lesných porastov, spaľovanie nekvalitných fosilných palív pre výrobu energie, to všetko sú problémy Slovenska, ktoré je nutné urýchlene riešiť, lebo majú vplyv na zdravie, sociálne postavenie, či zamestnanosť občanov našej krajiny.

Našou snahou bude v rokoch 2014 až 2018 v EP presadzovať a pomáhať Slovensku v týchto oblastiach:

  1. Čerpať európske fondy tak, aby v roku 2015 sme si dostáli záväzku, že Slovensko vybuduje vodovody a kanalizácie pre všetky obce a mestá nad 2000 obyvateľov
  2. Po roku 2015 sa prostredníctvom eurofondov a iných zdrojov snažiť vodovody a kanalizácie dobudovať vo všetkých obciach a mestách Slovenska
  3. Skládky komunálneho odpadu legálne, či nelegálne likvidovať, či rekultivovať a postupne prejsť na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu. Presadzovať zmenu legislatívy EU v odpadoch tak, aby odpad ktorý bol v danom štáte vyprodukovaný bol v tomto štáte zhodnotený alebo zneškodnený a tým sa zabránilo nelegálnym vývozom odpadu do menej rozvinutých členských krajín EU.

(Už dnes v Dánsku a Holandsku je 90 % komunálneho odpadu energeticky zhodnocované a 10 % je BRO, ktorý sa spracúva v kompostárňach). 4. Vytvoriť podmienky, ktoré budú občanov motivovať k separovaniu a zhodnocovaniu odpadov. Zaviesť zálohovanie PET – fliaš, obmedziť produkciu igelitových tašiek, či tetrapakov. (Nemôžeme strpieť aby vyšiel zákon o zálohovaní PET-fliaš s cenou O eur, ešte stále si pamätáme mlieka, jogurty, či minerálne vody vo vratných sklenených fľašiach, ešte stále si pamätáme papierové vrecká, či tzv. sieťovky našich mám) 5. Budeme presadzovať, aby všetky tieto naše návrhy boli zapracované do Programu odpadového hospodárstva Slovenska a tým boli záväzné pre všetkých výrobcov, predajcov či konzumentov. 6. Využitie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, teda našich polí a lúk je v súčasnosti ledva na 50 % je jednoznačne potrebné a budeme to presadzovať, aby dotácie v poľnohospodárstve boli dorovnané s krajinami ktoré sú v EU 7. Návrat poľnohospodárstva na náš vidiek je zárukou využitia a ochrany našej poľnohospodárskej pôdy. Zárukou nových pracovných miest, obnovy života v dedinách a aj zabránenie nerozvážnemu predaju našej pôdy zahraničným záujemcom. (Veď nie všetci sa môžeme presťahovať do Bratislavy, aby sme mali prácu a mohli vychovávať naše deti). 8. Chceme presadiť aby neplnenie lesného hospodárskeho plánu bolo omnoho prísnejšie postihnuteľné. Neustále sa stretávame so snahou čo najviac vyťažiť drevnej hmoty bez ohľadu na stabilitu lesa. Bez ohľadu na jeho ostatné funkcie v životnom prostredí. Táto honba za ziskom je taká veľká, že sa zasahuje aj do ochranných lesov, či chránených krajinných oblastí. 9. Obnoviteľné zdroje energie sú určite cestou, ako znížiť záťaž na životné prostredie v oblasti výroby energie. Sme presvedčení a budeme to presadzovať, aby domácnosti ochotné prejsť pri výrobe tepla, či teplej vody boli podporované štátnou dotáciou pri využití solárnych zariadení, fotovoltaických článkov, či prechod na kúrenie štiepkami. 10. Sme za sprísnenie noriem v oblasti dovozu výrobných technológii na Slovensko. Je nemysliteľné, aby sa naša krajina stala odbytiskom a konečnou stanicou takých zariadení, ktoré sú v inej krajine EÚ už niekoľko rokov zakázané. 11. Chceme presadiť právnu zodpovednosť pôvodcov emisií, bez ohľadu na hranice.

Presadiť jednotnú monitorovaciu sieť kvality ovzdušia s jednotným systémom informovanosti obyvateľov v EU a zaviesť jednotný, efektívny výstražný a regulačný systém riadenia kvality ovzdušia. Pre rizikové lokality zo zvýšeným znečistením ovzdušia legislatívne zabezpečiť rozšírené monitorovanie s prijatím prísnejších opatrení na zabezpečenie kvality ovzdušia s monitorovaním zdravotného stavu obyvateľov. Navrhujeme vytvoriť Európsku centrálu riadenia kvality ovzdušia, ktorá zabezpečí jednotný monitoring, kontrolný mobilný monitoring, imisné analýzy s určením zdroja a uložením opatrení na efektívne odstránenie znečistenia ovzdušia.

Úlohy, či ciele stanovené Stranou zelených nie sú ľahké, ale ani nereálne. Sme pripravení o ne bojovať a presadiť ich. Sme pripravení bojovať s rôznymi skupinami lobistov. Sme pripravení bojovať s byrokraciou a úplatkárstvom pri eurofondoch. Verím, že aj s Vašou podporou, občanov Slovenska, sa nám to podarí.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM